Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

SPEC, S.A. (d'ara endavant “SPEC”)
Domicili: Carrer Caballero, 81-83, 08014 (Barcelona)
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon: 932478800
N.I.F.: A-08537300

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar les sol·licituds de contacte enviades mitjançant el formulari de la web.
Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten per tal de gestionar els nostres serveis i productes.
Així com, gestionar les comunicacions electròniques relacionades amb els serveis i productes que ofereix SPEC.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades mitjançant el formulari de contacte es conservaran fins que es doni resposta a la consulta realitzada i com màxim sis (6) mesos a partir de la recepció de la consulta.
Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l'última factura emesa.
Les dades personals proporcionades en la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes de SPEC es conservaran mentre no es revoqui el consentiment.
Pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la sol·licitud d'informació de l'interessat a través del formulari de contacte, una relació contractual vigent o la subscripció de les comunicacions electròniques dels serveis i productes de SPEC.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte imperatiu legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SPEC es tracten dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
SPEC, SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
SPEC, SA l'informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint-se per escrit a SPEC, SA, Carrer Caballero, 81-83, 08014 (Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en SPEC procedeixen de les pròpies sol·licituds dels interessats.
Les categories de dades que es tracten són:
▪ Dades d'identificació; i
▪ Adreces electròniques
No es tracten dades especialment protegides.

Drets dels interessats

1. Dret d'accés: Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les seves dades personals. Així com:
a. Els fins del tractament;
b. Les categories de dades personals de què es tracti;
c. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
d. Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
e. L'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament;
f. El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;
g. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
h. L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament.

2. Dret de rectificació: Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

3. Dret de supressió: Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a. Les dades personals ja no siguin necessaries en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera;
b. L'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
c. L'interessat s'oposi al tractament;
d. Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;
e. Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;
f. Les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en què no és procedent aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d'expressió i informació.

4. Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment a què dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament.
El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

5. Dret a la limitació del tractament: Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
a. L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud d'aquestes;
b. El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
c. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; i
d. L'interessat s'hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Chatea con nosotros