Política Mediambiental

Segons l'article 3, apartat f) del Reial Decret, 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics es consideren residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) al següent:

Tots els aparells elèctrics i electrònics que passen a ser residus d'acord amb la definició que consta a l'article 3.a) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol (Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutja o tingui la intenció o l'obligació de rebutjar). Aquesta definició comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que formen part del producte en el moment en què es rebutja.

Els productors d'AEE són responsables de finançar, la recollida separada, el transport i el tractament respectuós amb el medi ambient dels RAEE domèstics i professionals, així com les seves obligacions d'informació en aquesta matèria.

Directiva de residus d'aparells elèctrics i electrònics

La directiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics exigeix que tots els aparells elèctrics i electrònics tinguin el símbol del contenidor d'escombraries ratllat amb una creu.

Aquest símbol indica que els aparells que ha comprat no s'han de tractar com a residu domèstic, és a dir no pot desfer-se'n juntament amb les escombraries normals ja que pot suposar un risc per al medi ambient i la salut, a causa de certes substàncies que s'utilitzen en aquests aparells.

Iniciatives mediambientals en SPEC

En SPEC estem compromesos amb el problema del canvi climàtic, el desenvolupament de materials no contaminants per fer productes més segurs, i l'ús eficaç de recursos.

Prohibició de l'ús de substàncies perjudicials per al medi ambient

SPEC fa anys que va decidir no utilitzar una varietat de substàncies de les quals l'ús està prohibit o limitat en els seus productes, embalatges i processos de fabricació.

SPEC compleix amb la Directiva Europea de Restricció de Substàncies Perilloses (RoHS), que restringeix l'ús del plom i altres substàncies nocives.

Certificació ISO14001

En SPEC vam obtenir la certificació de la norma ISO 14001 per primera vegada el 2006 i hem mantingut aquesta certificació fins al dia d'avui.

L'ISO 14001 és una norma internacional de compliment voluntari que estableix els requisits als quals s'han d'acollir els sistemes de gestió ambiental d'una empresa. La norma ISO 14001 ajuda a una empresa a gestionar l'impacte mediambiental de les seves activitats d'una manera sistemàtica i integrada amb els processos generals de la gestió empresarial.

Reciclar un producte d'SPEC

A SPEC assumim la responsabilitat dels RAEE que generem i l'ajudem a reciclar els dispositius SPEC antics, o a donar-los una oportunitat de seguir sent útils.

Li oferim la possibilitat de reciclar els dispositius. Ens ocupem de reciclar-los de manera responsable. Truqui'ns al 93 247 88 00 i l'informarem.

Servei de reciclatge de SPEC

SPEC, SA ofereix aquest servei per equips i dispositius hardware obsolet del client, en els següents termes:

Abast del servei:

Aquest servei està disponible per a qualsevol equip o dispositiu hardware dels clients de Grup SPEC:
 • Per equips elèctrics i electrònics marca SPEC.
 • Per equips elèctrics i electrònics d'altres marques que formen part del programa de venda Renove d'Grup SPEC.
 • Serveis prestats al Client:

  • Servei gratuït: Reciclatge de conformitat amb la normativa de reciclatge de maquinari de SPEC i amb la legislació aplicable.
  • Serveis addicionals amb cost per al Client:
   • Embalatge de transport: subministrament d'embalatge (caixes) per a transport.
   • Retirada d'equips: Recollida d'equips des de les ubicacions interiors de les instal·lacions del client fins a la zona de càrrega. No inclou cap servei de desendollat, desconnexió o desmantellament de l'equip.

  Responsabilitats del client:

  • El client ha d'assegurar que l'equip no estigui contaminat per productes químics, agents biològics o altres substàncies que no siguin part integrant dels nous equips originals o que no estiguin associats d'alguna manera amb l'entorn d'oficina normal.
  • El client ha de garantir que l'equip recollit és només hardware i no altres productes o materials.
  • El client ha de garantir que el hardware recollit coincideixi amb la descripció del hardware que figura en la comanda del client.
  • El client és responsable de l'eliminació de totes les dades confidencials que el hardware pugui contenir. El client declara que SPEC, SA no serà en cap cas responsable de les dades confidencials que no s'eliminin del hardware. SPEC no podrà tornar les unitats o dispositius un cop hagin estat recollits / lliurats.
  • En cas que es sol·licitin serveis addicionals, el client és responsable de complir amb els termes i les condicions de pagament necessàries per a la prestació del servei prèviament comunicat.
   En cas que el client sol·liciti la recollida en les seves instal·lacions:
  • El client proporcionarà un representant en les seves instal·lacions el dia de recollida, perquè guiï al personal d'SPEC fins l'equipament correcte. El client serà responsable de qualsevol cost derivat d'un lliurament incorrecte a SPEC.
  • El client s'ha d'assegurar que l'equip o dispositiu estigui llest i disponible per a la seva recollida en la data i hora acordada pel client i SPEC.
  • El client agruparà en una sola ubicació tot el material que hagi de ser retirat, en una planta baixa i prop d'una zona de càrrega. Si aquest no fos el cas, el client ha de sol·licitar el servei addicional "Retirada d'equips".
  • El client s'ha d'assegurar que el material a rebutjar estigui en un estat manejable, amb els elements solts empaquetats en caixes.
  • El client ha de garantir que el vehicle pugui estacionar davant de l'edifici i informarà amb anticipació dels problemes d'accés a les instal·lacions.

  Descripció del procediment:

  • La recollida / lliurament es programarà en dies hàbils, en horari d'oficina, excloent festius. S'ha de programar amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació respecte a la data de recollida sol·licitada.
  • Un cop enviat el formulari de sol·licitud, s'enviarà un missatge de notificació a l'adreça de correu electrònic del client en el termini d'1 dia hàbil. El missatge de notificació contindrà el número de sol·licitud, així com una còpia del formulari.
  • Per als serveis addicionals a càrrec del client, SPEC emetrà i enviarà un pressupost en un termini màxim de 4 dies hàbils després de rebre del sol·licitant tota la informació requerida. El pressupost és vàlid per un període màxim de 6 setmanes.
  • Un cop el client hagi acceptat el pressupost, SPEC es posarà en contacte amb el client per concretar els detalls de la recollida.
Chatea con nosotros